500 nejpoužívanějších španělských slov

500 nejčastějších španělských slov podle CREA (Corpus de Referencia del Español Actual).

1. De z, od, jako, na, v
2. La určitý ženský člen
3. Que co, jaký, který, že, aby, ať, než
4. El určitý mužský člen
5. En v, na
6. Y a, i
7. A do, k, u, po, na, za, ku, aby, kdyby, jestli, před
8. Los určitý mužský člen mn.č.
9. Se se, si
10. Del (de + el) z, ze
11. Las určitý ženský člen mn.č.
12. Un neurčitý mužský člen
13. Por pro, přes, po, do, v, na, o, za, proto, aby
14. Con s
15. No ne
16. Una neurčitý ženský člen
17. Su jeho, její, jejich, váš, vaše, svých, nějakých, kolem
18. Para pro, aby, na, do, na, k, pro
19. Es je
20. Al (a + el) na, k/ke, do
21. Lo to
22. Como jak, jako, asi, přibližně, jestli, protože, poněvadž, jelikož
23. Más víc, více
24. O nebo
25. Pero ale, avšak
26. Sus mn.č. od su
27. Le mu, jemu, jí, ho, jej
28. Ha 3. osoba j.č. slovesa haber
29. Me mně, mi, mě, mne
30. Si jestliže, pokud, kdyby, zda, jestli
31. Sin bez
32. Sobre o, nad, na, kolem, okolo, asi
33. Este tento, tenhle
34. Ya už, již, teď
35. Entre mezi, uprostřed, spolu, společně, dohromady, v, uvnitř
36. Cuando když, až, pokud
37. Todo úplně, celý, všechen, všechno, každý
38. Esta tato
39. Ser být (trvale)
40. Son jsou
41. Dos dvě
42. También také, též, rovněž
43. Fue byl
44. Había pomocné sloveso haber, předminulý čas
45. Era imperfektum slovesa ser
46. Muy velmi, moc, hodně
47. Años roky
48. Hasta až do/k
49. Desde z, ze, od
50. Está je
51. Mi můj, moje, mé, svůj, svoje, své
52. Porque protože, poněvadž, aby
53. ¿Qué? co?, jaký?, který?
54. Sólo jen, jenom, pouze
55. Han 3. osoba mn.č. slovesa haber
56. Yo
57. Hay být (neurčitě existovat)
58. Vez krát, řada, pořadí
59. Puede může
60. Todos všichni, každý, kdejaký
61. Así tak, takhle, a tak, tudíž, i kdyby, kéž, ať
62. Nos nás, nám, se, si
63. Ni ani
64. Parte část, díl, stránka, pohled, perspektiva
65. Tiene
66. Él on
67. Uno jedna
68. Donde kde, kam
69. Bien dobře, správně, (po)řádně, klidně, bez obav/problémů/potíží, v pohodě
70. Tiempo čas, doba, počasí
71. Mismo (ten)týž, stejný, totožný, identický
72. Ese ten, tento, tenhle
73. Ahora teď, nyní, (i)hned
74. Cada každý
75. E a, i
76. Vida život, životnost, živobytí
77. Otro další, příští, následující, druhý (podobný)
78. Después potom, pak, později, (hned) po, za
79. Te tobě, tebe, ti
80. Otros mn.č. otro
81. Aunque ačkoliv, i když, i kdyby
82. Esa ta
83. Eso to, tohle
84. Hace je, před; dělá
85. Otra další, příští, následující, druhý (podobný)
86. Gobierno vláda, vládnutí, ovládání
87. Tan tak, tolik
88. Durante během, při, za
89. Siempre vždy, vždycky, pokaždé, stále, pořád, neustále, alespoň, pořád (ještě)
90. Día den
91. Tanto takový, tak velký, tolik
92. Ella ona
93. Tres tři
94. ano
95. Dijo říkal
96. Sido příčestí minulé slovesa ser
97. Gran velký, vysoký, značný, významný, hlavní
98. País země, stát
99. Según podle, v souladu s, podle toho (co)
100. Menos méně, minus
101. Mundo svět
102. Año rok
103. Antes před, předtím, dřív(e)
104. Estado příčestí minulé slovesa estar
105. Contra proti, o, k, výměnou za
106. Sino ale, nýbrž, leč, kromě, vyjma, než
107. Forma způsob, forma, tvar, kondice
108. Caso případ, událost, záležitost, náhoda, nehoda
109. Nada nic
110. Hacer (u)dělat, vyrobit, (vy)tvořit, stvořit
111. General (vše)obecný, celkový, generální, běžný, používaný, frekventovaný, povšechný, povrchní, generální
112. Estaba imperfektum slovesa estar
113. Poco málo, krátce, zakrátko
114. Estos tito
115. Presidente prezident/ka, předsedající, předseda/předsedkyně
116. Mayor větší, velký, starší, hlavní, dospělý
117. Ante před
118. Unos někteří
119. Les jim, vám, je, vás
120. Algo něco, cosi, trochu, trošku, maličko
121. Hacia (směrem) k, ke, na, kolem, asi v, vůči
122. Casa dům
123. Ellos oni
124. Ayer včera
125. Hecho udělaný, hotový, dokončený
126. Primera první, premiéra
127. Mucho hodně, mnoho, velmi, moc, dlouho, dlouhá doba, mnohem, o hodně, o moc
128. Mientras dokud, pokud, zatím, zatímco, než, mezitímco
129. Además navíc, vedle toho, kromě toho
130. Quien kdo, který, jenž
131. Momento okamžik, moment, chvíle, období, doba, přítomnost, současnost, význam, váha, důležitost
132. Millones miliony
133. Esto to(to), tohle
134. España Španělsko
135. Hombre muž, člověk
136. Están jsou
137. Pues neboť, protože, když, pokud, jestliže, tedy, (a) tak, samozřejmě!, jasně!, ovšem!
138. Hoy dnes(ka), v současnosti, nyní
139. Lugar místo
140. Madrid hlavní město Španělska
141. Nacional národní, státní
142. Trabajo práce, zaměstnání, pracuji
143. Otras jiné, další
144. Mejor lepší, vhodnější, příhodnější, lépe, raději
145. Nuevo nový, čerstvý, odpočatý, nováček
146. Decir říct, říkat, tvrdit
147. Algunos několik
148. Entonces tehdy, tenkrát, (a) tak, (a) tedy, v tom případě, takže
149. Todas všechny, všechna, každá
150. Días dny
151. Debe musí
152. Política politika
153. ¿Cómo? jak?, proč?, jakže?
154. Casi téměř, skoro, málem, snad
155. Toda celá
156. Tal takový, nějaký, jakýsi, ten, tak, takovým způsobem
157. Luego potom, později, pak
158. Pasado minulý
159. Primer první
160. Medio poloviční, střední, prostřední, průměrný, půlka, polovina, skoro celý
161. Va jde
162. Estas tyto
163. Sea konjuktiv slovesa ser
164. Tenía imperfektum slovesa tener
165. Nunca nikdy
166. Poder moci, moct, moc, síla, schopnost
167. Aquí tady, zde, tu, sem, teď, nyní, v tomto okamžiku
168. Ver vidět
169. Veces krát
170. Embargo zabavení, konfiskace
171. Partido rozdělený, rozlomený, rozkrojený
172. Personas osoby, lidé
173. Grupo skupina, seskupení, soubor, množina (prvků)
174. Cuenta účet, (vý)počet, počítání, příklad
175. Pueden mohou
176. Tienen mají
177. Misma stejná
178. Nueva nová, novinka, zvěst
179. Cual který, takový, jaký, jenž, kolikátý, jako
180. Fueron byli
181. Mujer žena, manželka
182. Frente předek, přední strana, průčelí, čelo
183. José Josef
184. Tras po, za
185. Cosas věci
186. Fin konec, cíl, účel
187. Ciudad město, komplex, středisko
188. He 1. osoba j.č. slovesa haber
189. Social společenský, sociální, firemní, podnikový
190. Manera způsob
191. Tener mít
192. Sistema systém, řád, uspořádání
193. Será bude
194. Historia historie, příběh, vyprávění, historka
195. Muchos hodně
196. Juan Jan
197. Tipo typ, druh, model, týpek, chlápek, postava, figura
198. Cuatro čtyři
199. Dentro uvnitř, vevnitř
200. Nuestro náš, svůj, svou
201. Punto tečka, bod, puntík
202. Dice říká
203. Ello ono, to
204. Cualquier kterýkoli, jakýkoli
205. Noche noc, večer, tma
206. Aún ještě, dosud
207. Agua voda
208. Parece názor, mínění, vzhled, vzezření
209. Haber pomocné sloveso být
210. Situación situace, stav, poloha, umístění, pozice, postavení, rozmístění, poměry
211. Fuera ven, venku, mimo, (někde) jinde
212. Bajo nízký, malý, spodní, dolní
213. Grandes velcí
214. Nuestra naše
215. Ejemplo příklad, ponaučení , vzor
216. Acuerdo dohoda, shoda, souhlas, rozhodnutí
217. Habían imperfektum slovesa haber
218. Usted vy (vykání)
219. Estados státy
220. Hizo (u)dělal
221. Nadie nikdo, nula, bezvýznamný člověk
222. Países země, státy
223. Horas hodiny
224. Posible možný
225. Tarde pozdě, odpoledne, podvečer, večer
226. Ley zákon, pravidlo, zvyklost, spravedlnost, rovnost
227. Importante důležitý, významný, dovážející, importující
228. Guerra válka, boj, hádka, spor
229. Desarrollo vývoj, vývin, rozvoj, růst, rozvinutí, rozpracování, rozvedení, realizace, předvedení, uvedení (do praxe)
230. Proceso proces, kauza, postup, vývoj, průběh
231. Realidad realita, skutečnost, reálnost, věcnost, pravda, pravdivost, opravdovost
232. Sentido cítěný, pociťovaný, smysl, rozum, chápání, soudnost
233. Lado strana, bok
234. mě, mně, mi
235. Tu tvůj, tvoje, tvé, svůj, svoje, své
236. Cambio změna, přeměna, výměna, nahrazení, směna
237. Allí tam, támhle
238. Mano ruka, přední noha
239. Eran imperfektum slovesa ser
240. Estar být (dočasně)
241. San svatý, zkratka santo
242. Número číslo
243. Sociedad společnost, společenství, sdružení
244. Unas neurčitý ženský člen mn.č.
245. Centro střed, prostředek, středisko, centrum, středobod
246. Padre otec, tatínek
247. Gente lidé
248. Final konečný, závěrečný, koncový
249. Relación vztah, souvislost, spojitost, poměr
250. Cuerpo tělo, těleso, tělísko
251. Obra dílo, práce, výtvor, opravy, rekonstrukce, renovace
252. Incluso včetně, dokonce (i), obsažený, zahrnutý
253. Través šikmost, sklon
254. Último poslední, nejnovější, konečný
255. Madre matka
256. Mis moje, mé, má
257. Modo způsob, způsoby, chování, režim, mód
258. Problema problém, překážka, potíž
259. Cinco pět
260. Carlos Karel
261. Hombres muži, lidé
262. Información informace, údaj, zpráva
263. Ojos oči
264. Muerte smrt, úmrtí, smrtka, zabití, vražda, zavraždění
265. Nombre jméno, název
266. Algunas některé
267. Público veřejný, obecně známý, zřejmý, zjevný, veřejnost, publikum, obecenstvo
268. Mujeres ženy
269. Siglo století
270. Todavía ještě (stále), dosud, přesto, a stejně
271. Meses měsíce
272. Mañana zítra, ráno
273. Esos ti
274. Nosotros my
275. Hora hodina, čas, chvíle
276. Muchas hodně
277. Pueblo vesnice, venkov, městečko, městys
278. Alguna některé
279. Dar dát/dávat, darovat
280. Problemas problémy, překážky, potíže
281. Don pan
282. Da
283. ty
284. Derecho pravý, právo
285. Verdad pravda, pravdivost, skutečnost
286. María Marie
287. Unidos spojené
288. Podría mohl/a bych
289. Sería byl/a bych
290. Junto spolu, společně, pohromadě, dohromady, blízký, sousední, spojený
291. Cabeza hlava
292. Aquel tamten, onen
293. Luis Ludvík
294. Cuanto kolik
295. Tierra Země (planeta), zem, pevnina, souš, hlína, zemina, prsť
296. Equipo výbava, výstroj, zařízení, tým, kolektiv, družstvo, oddíl, mužstvo
297. Segundo druhý
298. Director ředitel/ka
299. Dicho řečený, zmíněný, jmenovaný, citovaný
300. Cierto jistý, nějaký, určitý
301. Casos případy
302. Manos ruce
303. Nivel úroveň, hladina, postavení
304. Podía mohl jsem
305. Familia rodina
306. Largo dlouze, obšírně, daleko, dlouhý, zdlouhavý
307. Partir (roz)dělit, rozlámat, (roz)krájet, oddělit, ukrojit, uříznout
308. Falta chyba, nedostatek, nepřítomnost, absence, (zá)vada, nedostatek
309. Llegar přijít, přijet, přiletět
310. Propio (svůj) vlastní, typický, charakteristický, příznačný, vhodný, příhodný, přiměřený
311. Ministro ministr/yně, reprezentant/ka, zástupce/zástupkyně
312. Cosa věc, záležitost
313. Primero první, vynikající, prvotřídní, skvělý, nejdřív, zaprvé, prvně
314. Seguridad bezpečnost, bezpečí, spolehlivost, jistota
315. Hemos 1. osoba mn.č. slovesa haber
316. Mal zlý, špatný
317. Trata zachází
318. Algún nějaký, některý, jakýsi
319. Tuvo měl
320. Respecto souvislost, vztah
321. Semana týden
322. Varios někteří, mnozí, několik
323. Real skutečný, opravdový, reálný
324. vím
325. Voz hlas, zvuk
326. Paso krok
327. Señor pán
328. Mil tisíc
329. Quienes kteří, jež
330. Proyecto plán, úmysl, záměr, návrh, projekt, náčrt
331. Mercado trh, tržiště
332. Mayoría většina
333. Luz světlo, záře
334. Claro jasně, srozumitelně, jasný, uspořádaný, čistý, průzračný, čirý
335. Iba imperfektum slovesa ir
336. Éste toto
337. Pesetas peseta (bývalá španělská měna)
338. Orden pořádek, pořadí, posloupnost, řád, druh, třída, typ, rozkaz, příkaz, povel
339. Español Španěl, španělský
340. Buena dobrá, příjemná, pěkná
341. Quiere chce
342. Aquella ona
343. Programa program, přehled, nabídka, pořad, relace
344. Palabras slova
345. Internacional mezinárodní, internacionální, reprezentační
346. Van jdou
347. Esas tyto
348. Segunda druhá
349. Empresa firma, podnik, závod, společnost
350. Puesto položený, daný, umístěný, místo, stánek, zapnutý, puštěný
351. Ahí tam, tamhle
352. Propia vlastní
353. M m (m/m = más o menos)
354. Libro kniha, knížka
355. Igual stejný, identický, shodný, rovnocenný, rovný, stejně, stejným způsobem
356. Político politik/politička
357. Persona osoba, člověk
358. Últimos poslední (mn.č.)
359. Ellas ony
360. Total celkový, úplný, naprostý, součet, celková částka, úhrn, tak, takže, tedy, opravdu, doopravdy
361. Creo myslím, věřím
362. Tengo mám
363. Dios bůh/bohyně
364. C c (c/c = cuenta corriente)
365. Española Španělka, španělská
366. Condiciones podmínky, okolnosti, schopnosti, vlohy, nadání
367. México Mexiko
368. Fuerza síla, moc, převaha, násilí
369. Solo jen, jenom, pouze, sám, samotný, osamělý, opuštěný
370. Único jedinečný, výjimečný
371. Acción akce, čin, skutek, působení, účinek, vliv, činnost, jednání, akcie, podíl, žaloba, právní opatření, soudní pře
372. Amor láska, miláček, milovaný/milovaná
373. Policía policista/policistka, policie
374. Puerta dveře, vchod, brána
375. Pesar (z)vážit, uvážit, rozvážit, rozmyslet si, lítost, zármutek, hoře, bolestná událost, trápení, utrpení
376. Zona zóna, oblast, území
377. Sabe
378. Calle ulice
379. Interior vnitřní, interiér, vnitřek, nitro, duše, vnitrozemí
380. Tampoco také ne, rovněž ne, a také ne, a ani, a navíc (ne)
381. Música hudba
382. Ningún žádný, nijaký
383. Vista zrak, pohled, vidění
384. Campo venkov, pole, zemědělská půda, lán, hřiště, hrací plocha, pásmo, území
385. Buen dobrý, příjemný, pěkný
386. Hubiera Subjunktiv imperfektum slovesa haber
387. Saber vědět, umět
388. Obras konáš, jednáš, stavíš, buduješ
389. Razón rozum, rozumnost, inteligence, názor, argument, důvod, příčina, pravda
390. Ex bývalý, ex-
391. Niños děti, chlapci
392. Presencia přítomnost, účast, výskyt, vzhled, postava
393. Tema téma, námět
394. Dinero peníze, měna, oběživo
395. Comisión poplatek, provize, komise, výbor
396. Antonio Antonín
397. Servicio služba, servis, obsluha, záchod, toaleta, podání, servis
398. Hijo syn, dítě
399. Última poslední (ž.r.)
400. Ciento sto
401. Estoy jsem (přechodně)
402. Hablar mluvit, povídat si, rozmlouvat, komunikovat
403. Dio bůh/bohyně
404. Minutos minuty
405. Producción výroba, produkce, vyrábění, zboží, výrobek, těžba, tvorba
406. Camino cesta, pěšina
407. Seis šest
408. Quién kdo
409. Fondo dno, hloubka, zadní část, povaha, charakter
410. Dirección směr, řízení, vedení, správa, adresa, bydliště
411. Papel list papíru, papír
412. Demás ostatní
413. Barcelona hlavní město Katalánska
414. Idea myšlenka, idea, úmysl, plán, záměr, nápad, představa
415. Especial speciální, zvláštní, (ob)zvláště, zejména
416. Diferentes jiní, odlišní
417. Dado daný, zvláštní, určitý
418. Base základ, podklad, základna, podstava
419. Capital hlavní město, zásadní, hlavní, kapitální, majetek, jmění , kapitál
420. Ambos oba, jeden i druhý
421. Europa Evropa
422. Libertad svoboda, volnost, nezávislost
423. Relaciones vztahy, poměr (milostný), známosti, konexe
424. Espacio prostor, doba, čas
425. Medios prostředky
426. Ir jít, jet
427. Actual současný, nynější, aktuální, moderní, módní
428. Población obyvatelstvo, populace, osídlení, osazení, obydlení
429. Empresas firmy
430. Estudio studium, studování, studie, pojednání, studio
431. Salud zdraví
432. Servicios služby, záchody
433. Haya Konjunktiv slovesa haber
434. Principio začátek, počátek, důvod, příčina, princip, zákon, základ, základní znalost
435. Siendo bytí (gerundium jednoduché slovesa ser)
436. Cultura kultura, kulturnost, vzdělanost
437. Anterior dřívější, minulý, předchozí, přední
438. Alto vysoký
439. Media
440. Mediante prostřednictvím, přes, pomocí, zprostředkující
441. Primeros první (mn.č.)
442. Arte umění, umělecká tvorba, dovednost, um
443. Paz mír, příměří
444. Sector sektor, část, území
445. Imagen obraz, zobrazení, vyobrazení
446. Medida měření, změření, proměření, míra, rozměr, opatření, míra, stupeň
447. Deben musí (oni)
448. Datos data
449. Consejo rada, doporučení
450. Personal osobní, personál, zaměstnanci, pracovní síla
451. Interés užitek, prospěch, zájem
452. Julio červenec
453. Grupos skupiny
454. Miembros členové/členky
455. Ninguna žádná
456. Existe existovat, být, žít
457. Cara obličej, tvář, líce
458. Edad věk, stáří
459. Etc. atd.
460. Movimiento pohyb, pohnutí, pohybování (se), provoz, povstání, vzpoura
461. Visto viděný, spatřený, okoukaný, známý
462. Llegó přišel, přijel, přiletěl
463. Puntos tečky, body
464. Actividad činnost, působení, aktivita
465. Bueno dobrý, příjemný, pěkný
466. Uso (po)užití, (po)užívání, zvyk, návyk, nepsané právo, nepsaný zákon, úzus
467. Niño dítě, chlapec
468. Difícil těžký, obtížný, nesnadný
469. Joven mladý
470. Futuro budoucnost, perspektiva, vyhlídka, budoucí, nastávající, příští
471. Aquellos tamti
472. Mes měsíc
473. Pronto rychle, brzy, rychlý, pohotový, hbitý
474. Soy jsem (trvale)
475. Hacía Imperfektum slovesa hacer
476. Nuevos noví
477. Nuestros naši
478. Estaban byli
479. Posibilidad možnost, pravděpodobnost, alternativa, příležitost, šance
480. Sigue následuje
481. Cerca blízko, nablízku, nedaleko, poblíž
482. Resultados výsledky
483. Educación výchova, vzdělání, vzdělávání, výuka, vyučování
484. Atención pozor, pozornost, soustředěnost, péče
485. González španělské příjmení
486. Capacidad kapacita, objem, schopnost, možnost, způsobilost
487. Efecto dojem, efekt, působení, následek, účinek, cíl, účel
488. Necesario nutný, potřebný, nezbytný
489. Valor hodnota, cena, platnost, důležitost, význam, odvaha, talent
490. Aire vzduch
491. Investigación vyšetřování, výzkum, bádání
492. Siguiente následující, příští, další
493. Figura postava, figura, podoba
494. Central středový, centrální, střední, ústřední, hlavní
495. Comunidad komunita, společenství, spolek
496. Necesidad potřeba, nutnost, nezbytnost, nedostatek, nouze, nesnáz, obtíž, potíž
497. Serie série, řada, cyklus, seriál
498. Organización uspořádání, (z)organizování, organizace, řád, sdružení, instituce
499. Nuevas nové
500. Calidad kvalita, jakost