100 španělských sloves

Španělština má bohatou a rozmanitou slovní zásobu. Znalost španělských sloves vám umožní rozšířit svůj slovník a lépe porozumět různým kontextům a situacím. Zde uvádíme 100 španělských sloves, které byste měli znát, pokud to se španělštinou myslíte trochu vážně.

1 abrir otevřít
2 agradecer poděkovat
3 amar milovat
4 añadir přidat
5 andar chodit
6 aprender učit se
7 ayudar pomáhat
8 bailar tančit
9 bajar vystoupit
10 beber pít
11 buscar hledat
12 cancelar zrušit
13 cantar zpívat
14 cerrar zavřít
15 cocinar vařit
16 comenzar začít
17 comer jíst
18 compartir sdílet
19 comprar koupit
20 comprender rozumět
21 conducir řídit
22 conocer znát
23 contar počítat
24 correr běhat
25 creer věřit
26 dar darovat
27 deber muset
28 decir říkat
29 dejar nechat
30 descansar odpočívat
31 desear přát si
32 devolver vrátit
33 disfrutar užívat si
34 doler bolet
35 dormir spát
36 durar trvat
37 encontrar najít
38 enseñar učit
39 entender rozumět
40 entrar vstoupit
41 enviar poslat
42 escribir psát
43 escuchar poslouchat
44 esperar čekat
45 estar být
46 estudiar studovat
47 explicar vysvětlit
48 ganar vydělat
49 gustar chutnat
50 hablar mluvit
51 hacer dělat
52 invitar pozvat
53 ir jít
54 jugar hrát si
55 lavar mýt
56 leer číst
57 limpiar čistit
58 llamar zavolat
59 llegar přijet
60 llevar nést
61 mejorar zlepšit
62 mirar dívat se
63 nadar plavat
64 necesitar potřebovat
65 oír slyšet
66 olvidar zapomenout
67 pagar platit
68 pasar strávit
69 pedir požádat
70 pensar myslet
71 perder ztratit
72 poder moci
73 poner položit
74 practicar procvičovat
75 preguntar zeptat se
76 quedar zůstat
77 querer chtít
78 recibir přijmout
79 resolver rozhodnout
80 responder odpovědět
81 saber vědět
82 salir odejít
83 seguir následovat
84 sentir cítit
85 ser být
86 subir nastoupit
87 tener mít
88 terminar dokončit
89 tomar brát
90 trabajar pracovat
91 traer přinést
92 valer mít hodnotu
93 vender prodávat
94 venir přijít
95 ver vidět
96 vestir oblékat
97 viajar cestovat
98 visitar navštívit
99 vivir žít
100 volver vrátit se